Betnesol-V 0,1% Creme: neue Packungsgröße zum 15.05.17

Betnesol-V 0,1% Creme: neue Packungsgröße zum 15.05.17

Montag, 08. Mai 2017
Schlagwörter: Betnesol-V, GlaxoSmithKline

Betnesol-V 0,1% Creme, GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, 81675 München. Neue Packungsgröße zum 15.05.17: 30 g (N1), PZN 12378815, 15,55 Euro.