Suche

Suche

8 Ergebnisse gefunden.

1.

Solian® 100 mg/ -200 mg Tabletten; -400 mg Filmtabletten; -Lösung de gesperrt

 

(Rote Liste®)

2.

Amisulprid de gesperrt

 

(Rote Liste®)

3.

Haloperidol de gesperrt

 

(Rote Liste®)

4.

Clozapin de gesperrt

 

(Rote Liste®)

5.

Risperidon de gesperrt

 

(Rote Liste®)

6.

Olanzapin de gesperrt

 

(Rote Liste®)

7.

Quetiapin de gesperrt

 

(Rote Liste®)

8.

Glucose de gesperrt

 

(Rote Liste®)