Warunki subskrypcji

Ogólne warunki użytkowania

Ogólne warunki użytkowania dostępu online do publikacji (bazy danych i ich zawartość) należące do Wydawnictwa Naukowego (WVG) spółka z o.o., Stuttgart

Ogólne warunki użytkowania zawierają prawa i ograniczenia dla dostępu online przez osoby uprawnione do użytkowania publikacji (bazy danych i ich zawartości) należące do Wydawnictwa Naukowego (WVG) spółka z o.o., Stuttgart

Korzystając ze strony internetowej www.DrugBase.de, akceptujesz  niniejsze warunki użytkowania.

1. ZEZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE

Wydawnictwo Naukowe (WVG) przyznaje uprawnionym użytkownikom proste, nie wyłączne i nie przekazywalne prawo do dostępu do publikacji online (bazy danych i ich zawartości), i tym samym pozwala na użytkowanie, jak przedstawiono poniżej. Poza tym Wydawnictwo Naukowe zastrzega sobie wszystkie prawa do oprogramowania i treści.

 

2. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA UŻYTKOWNIKA

2.1 Rozległe prawa autorskie ze wszystkimi kompetencjami użytkownika do publikacji (bazy danych i ich zawartości), szczególnie do programu do obróbki danych i pomocy online, przysługują wyłącznie wydawnictwu. Wyłączne prawo autorskie do publikacji (bazy danych i ich zawartości) pozostaje do dyspozycji Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft z o.o. i/albo zarejestrowanego posiadacza prawnego.

2.2 Wydawnictwo przekazuje uprawnionemu użytkownikowi następujące nie wyłączne kompetencje:

  • użytkowanie programu online na stronie internetowej http://www.justscience.de należącej do Wydawnictwa Naukowego (WVG).
  • Program może być stosowany jednocześnie tylko przez uzgodnioną umową ilość użytkowników końcowych.
  • Przerabianie programu należącego do Wydawnictwa (np. przez tłumaczenie, opracowywanie albo aranżacje) jest niedozwolone.
  • Jeśli program zezwala na eksport danych do dalszej obróbki w innym programie, eksport i związane z nim użytkowanie dozwolone jest tylko na wyłączne potrzeby użytkownika końcowego. Dane zostały zaopatrzone zwyczajowymi wskazówkami źródłowymi.
  • Elektroniczne zapisywanie pojedynczych części publikacji wyłącznie do użytku własnego.
  • Wydruk egzemplarza części publikacji.
  • Każde zastosowanie produktu wykraczające poza te ramy – szczególnie powielanie albo stosowanie programu przez większą ilość użytkowników niż to uwzględnia umowa – zobowiązują do rekompensaty za straty i mogą być karane. Należą tutaj także podawanie danych albo dostępu osobom trzecim oraz inne komercyjne stosowanie kompletnych danych lub ich części w połączeniu z nowymi programami, systemami albo w formie drukowanej.

3. OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

3.1 Uprawniony użytkownik nie jest upoważniony do odpłatnego używania publikacji (baz danych i ich zawartości) albo ich części do sprzedaży, odsprzedawania, wypożyczania, przekładu, wynajmowania albo innych celów (żadnego użytkowania przemysłowego).

3.2 Uprawniony użytkownik nie jest uprawniony do (i) zmiany lub usuwania nazw autorów, uwag wydawnictwa lub innych danych do oznaczania albo wykluczania odpowiedzialności w publikacjach (bazy danych i ich zawartość); (ii) systematycznego sporządzania kopii drukowanych albo elektronicznych większej ilości streszczeń publikacji (baz danych i ich zawartości); (iii) przekazywania części publikacji (bazy danych i ich zawartość) w w formie elektronicznej, włączając w to intranet, internet oraz world wide web, osobom trzecim.

3.3 Hasła albo inne dane dostępowe (np. numer użytkownika) nie mogą być przekazywane osobom trzecim.

4. OBOWIĄZKI WYDAWNICTWA

4.1 Wydawnictwo Naukowe spółka mgH zapewnia, że stosowanie licencjonowanych publikacji (baz danych i ich zawartości), do których odnosi się ta umowa nie naruszają żadnych praw osób trzecich, jak prawa autorskie, inne prawa własności albo prawa do własności umysłowej. Wydawnictwo Naukowe spółka mgH przejmuje wszystkie roszczenia do odszkodowań, odpowiedzialność oraz wydatki (włączając w to stosowne koszta na prawników i rzeczoznawców), które dotyczą uprawnionego użytkownika w przypadku sporów prawnych spowodowanych rzeczywym albo rzekomym naruszeniem takich praw. Zapewnienie to jest aktualne, niezależnie od powodu zakończenia, również po zakończeniu stosunku umowy. Nie jest aktualne, jeśli uprawniony użytkownik zmienia publikacje (bazy danych i ich zawartość) albo streszczenia w sposób niedopuszczalny.

4.2 Wydawnictwo Naukowe spółka mgH zastrzega sobie prawo do usuwania z baz danych częściowo albo w całości te części, dla których utraciło prawo do publikacji albo w stosunku do których ma przypuszczenie, że uchybiają prawom autorskim albo są oszczercze, obsceniczne, nielegalne albo w inny sposób skandaliczne.

4.3 Rodzaj i zakres oferowanych przez wydawnictwo usług dostępu online Just Science opierają się na obecnie obowiązujących warunkach technicznych, prawnych i gospodarczych dla stosowanych sieci danych. Miejscem przenoszenia danych jest łącze między serwerem Wydawnictwa Naukowego a internetem lub innymi sieciami danych. W tym punkcie kończy się odpowiedzialność Wydawnictwa Naukowego za przenoszenie danych. Korzystanie z licencjonowanych publikacji (baz danych i ich zawartości) zachodzi na własne ryzyko użytkownika. Dostęp do wersji licencjonowanych publikacji online może m. in. zostać przerwany albo być wadliwy. Wydawnictwo Naukowe spółka z o.o. nie gwarantuje kompletności i porpawności danych elektronicznych. Wydawnictwo Naukowe spółka z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne linki do strom internetowych osób trzecich zawarte w licencjonowanych publikacjach (bazy danych i ich zawartości), ani za każdorazową możliwość dostępu do tych stron internetowych oraz ich jakość techniczną i merytoryczną. Za te strony odpowiedzialny jest zawsze ich prowadzący. Wydawnictwo Naukowe spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dezaktywacji albo usuwania tego rodzaju linków.

4.4 O ile te warunki użytkowania nie przewidują nic innego, Wydawnictwo Naukowe sp. z o.o. nie przejmuje przyrzeczeń albo zapewnień, włączając w to wszystkie gwarancje odnośnie formy albo poprawności informacji w publikacjach (bazy danych i ich zawartość), oraz pokupności albo kwalifikacji do określonego celu lub technicznej zgodności z wszelkimi systemami komputerowymi. Licencjonowane publikacje (bazy danych i ich zawartość) będą do dyspozycji, jak je widać ("as is").

4.5 O ile artykuł 4.1 nie przewiduje nic innego, Wydawnictwo Naukowe sp. z o.o. nie przejmuje w stosunku do uprawnionego użytkownika odpowiedzialności za szkody albo straty pośrednie, które mogą się pojawić na skutek niedostępności albo korzystania z licencjonowanych publikacji (baz danych i ich zawartości). Wydawnictwo Naukowe sp. z o.o. odpowiada wyłącznie za szkody, które powstaną na skutek intencji, wyraźnego zaniedbania albo mistyfikacji związanych z wykorzystaniem publikacji. Niezależnie od przyczyny albo formy skargi, w przypadku roszczeń prawnych, strat albo szkód,  które powstaną na skutek naruszenia umowy przez Wydawnictwo Naukowe sp. z o.o., odpowiada ono razem najwyżej do wysokości należności zapłaconych wydawnictwu albo jego agentom przez użytkownika w okresie czasu, w którym powstało roszczenie prawne, strata albo szkody. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności i wykluczenie  określonych szkód zostaje zachowane niezależnie od powodzenia albo skuteczności innych obowiązujących środków prawnych.  Skargi ze strony użytkownika wynikające z tych warunków użytkowania, niezależnie przyczyny albo formy skargi,  należy zgłosić najpóźniej w ciągu sześciu (6) miesięcy od wystąpienia podstawy do skargi.

5. OGRANICZENIA FUNKCJI OPROGRAMOWANIA

5.1 Wydawnictwo Naukowe i użytkownik zgadzają się z tym, że nawet przy starannym wykonaniu, nie można wykluczyć błędów w oprogramowaniu.

5.2 Użytkownik poczyni stosowne przygotowania na wypadek, kiedy oprogramowanie częściowo lub całkowicie przestanie działać, np. przez postępowanie zapobiegawcze, zapisywanie danych, ocenę zakłóceń i bieżące sprawdzanie wyników.

6. CZAS I ZAPRZESTANIE UŻYTKOWANIA

6.1 Użytkowanie zostaje wymówione, kiedy użytkownik rozmyślnie, istotnie albo długotrwale lekceważy prawa autorskie albo inne prawa do mienia umysłowego Wydawnictwa Naukowego sp. z o.o. albo warunki artykułu 2 dotyczące praw użytkowania lub artykułu 3 w odniesieniu do ograniczeń użytkowania.

6.2 Wydawnictwo Naukowe sp. z o.o. zachowuje prawo do natychmiastowego przerwania dostępu do serwera przy niedotrzymaniu jednego z postanowień tych warunków użytkowania.

6.3 Wydawnictwo Naukowe sp. z o.o. zachowuje prawo do zmiany tych warunków użytkowania.

7. OGÓLNE

7.1 Siła wyższa. Kiedy jedna ze stron nie dotrzyma swoich zobowiązań wynikających z tych warunków użytkowania z powodów, na które nie ma wpływu, nie zdąży albo uczyni to zbyt późno (włączając w to stany zbliżone do wojny, strajk, powódź, obowiązki względem państwa, awarie energetyczne, telekomunikacyjne albo internetowe, uszkodzenia albo zniszczenie instalacji sieciowych), nie stanowi to powodu do przerwania umowy.

7.2 Sądownictwo. Powyższe warunki użytkowania podlegają ustawom Republiki Federalnej Niemiec. Jeśli użytkownik, kupiec albo osoba prawna posiada prawa publiczne, sądem rozstrzygającym jest sąd w Stutgarcie.


Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart (Wydawnictwo Naukowe sp. z o.o.), Birkenwaldstraße 44, 70191 Stuttgart, Niemcy